História

Spoločnosť STABIL, a.s pôsobí na trhu od roku 1998. Pred zmenou na akciovú spoločnosť sme od roku 1992 pôsobili na trhu ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Sídlo firmy je v Žiline -Budatíne 010 03, Námestie Hrdinov 5.

STABIL, a.s. je stavebná spoločnosť so širokým záberom činností v oblasti projektovania , realizácie , rekonštrukcie a údržby stavieb. Realizujeme stavebné práce pre fyzické osoby, obchodné spoločnosti, aj štátne orgány. Od svojho vzniku sme sa vyprofilovali na silnú a stabilnú spoločnosť, do portfólia ktorej patrí výstavba priemyselných a skladových hál a objektov pre domácich i zahraničných investorov, inžinierske stavby, administratívne budovy, bytové domy, hotely, parkovacie domy,športové haly a areály,zdravotnícke zariadenia, vodohospodárske stavby, cesty, letiskové budovy, ale aj výstavba a rekonštrukcia rodinných domov a občianska vybavenosť.

Neustálym a plynulým zvyšovaním výkonov a tržieb dokazujeme schopnosť prispôsobovať sa meniacim sa materiálno-technickým podmienkam stavieb a stavebnému trhu, stále sa zvyšujúcim nárokom kladeným na odbornú spôsobilosť a personálne obsadenie našich zamestnancov. Máme zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality podľa požiadaviek noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.

Dynamický charakter našej spoločnosti je výsledkom dlhoročného budovania stabilného tímu vysokoodborne kvalifikovaných pracovníkov, ktorí tvoria zázemie spoločnosti. Svojimi znalosťami prispievajú k napĺňaniu kvalitatívnych , ale aj termínových požiadaviek našich klientov a tým aj k ich spokojnosti.

Naša spoločnosť zamestnáva priemerne 60 stálych zamestnancov. Ďalšiu profesionálnu prácu nám zabezpečujú naši osvedčení živnostníci (cca 100) a subdodávatelia špecializovaných profesií.